GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL
(Motacilla flava)MORUPS TÅNGE, HALLAND MAJ 2013

GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size

 

 

 

GETTERÖN, HALLAND MAJ 2012
GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size
Gulhuvad gulärla (ssp. lutea / flavissima)

 

 

 

GETTERÖN, HALLAND APRIL 2012
GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size

 

 

 

GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size

 

 

 

OTTENBY, ÖLAND OKTOBER 2011
GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size

 

 

 

TRÄSLÖVSLÄGE, HALLAND MAJ 2011
GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size

 

 

 

TOFTA, HALLAND AUGUSTI 2010
GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size

 

 

 

GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL (Motacilla flava) - stor bild / full size

www.birding.se