SOMMARGYLLING / GOLDEN ORIOLE
(Oriolus oriolus)


VOMBS FURE, SKÅNE JUNI 2013
SOMMARGYLLING / GOLDEN ORIOLE (Oriolus oriolus)

 

 

 

SOMMARGYLLING / GOLDEN ORIOLE (Oriolus oriolus)

 

 

 

www.birding.se