ZAPATA WREN
(Ferminia cerverai)

 


SANTO TOMAS, KUBA DECEMBER 2017
ZAPATA WREN  (Ferminia cerverai) - STOR BILD / FULL SIZE

www.birding.se