KNIPA / GOLDENEYE
(Bucephala clangula)


GETTERÖN, HALLAND APRIL 2011

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

TRÖNNINGE ÄNGAR, HALLAND APRIL 2011
KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

ASK, SKĹNE APRIL 2009


KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

RÖDSKÄR, HALLAND APRIL 2009
KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

 

GALTABÄCKS HAMN, HALLAND JANUARI 2008

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula) - stor bild / full size

 

 

 

SVARTHALL, HALLAND MARS 2005
KNIPA / GOLDENEYE (Bucephala clangula)

 

www.birding.se