VITÖGD DYKAND / FERRUGINOUS DUCK
(Aythya nyroca)

MANNARP, HALLAND JUNI 2002
VITÖGD DYKAND / FERRUGINOUS DUCK (Aythya nyroca)

www.birding.se